en
0031 (0)33 4621150

Privacystatement & Deelnemersvoorwaarden

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van respondenten die worden benaderd door Inview Veldwerk bv, respondenten die meewerken aan marktonderzoeken georganiseerd door Inview Veldwerk, en bezoekers van de (mobiele) website Inview Veldwerk.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Inview Veldwerk BV, Stadsring 140, 3811 HS, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 30141952, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Als respondent werk je mee aan marktonderzoeken. Wij organiseren marktonderzoeken voor bedrijven en organisaties die willen weten wat consumenten bezig houdt. We doen dat telefonisch, één-op-één- of via panelsessies met respondenten en via online vragenlijsten. Daarbij, bij het benaderen van potentiële respondenten, en bij je bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je geboortedatum
 • je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres
 • je geslacht
 • foto's en video’s van marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op vragen uit marktonderzoeken waar je aan deelneemt
 • antwoorden op screenervragen om jou gericht te kunnen benaderen voor deelname aan marktonderzoek (telefonisch, één-op-één- sessies, panelsessies, online vragenlijsten)
 • gegevens over je interesses en voorkeuren en diensten
 • financiële gegevens à in verband met het uitbetalen van vergoedingen voor deelname aan onderzoeken
 • inloggegevens en wachtwoord

Voor zover voor deze verwerkingen je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je culturele achtergrond, gezondheid, godsdienst en politieke voorkeur of beeldmateriaal) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • om je te benaderen om deel te nemen aan marktonderzoeken
 • om te zorgen dat je kunt deelnemen aan marktonderzoeken
 • om de resultaten van die marktonderzoeken te kunnen rapporteren aan onze opdrachtgevers
 • om je toegang te verlenen tot onze website, al dan niet op basis van je registratie als gebruiker
 • om je eventuele vergoedingen voor deelname aan marktonderzoeken te kunnen uitbetalen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze (mobiele) website te verbeteren en om fraude tegen te gaan

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

Vergoeding

Bij het deelnemen aan marktonderzoeken bij Inview Veldwerk BV heb je altijd recht op de vooraf genoemde vergoeding, deze kan verschillen per onderzoek. Wij maken binnen 2 weken de vergoeding over na jouw deelname aan het onderzoek op de door jou doorgegeven IBAN. Wij behouden het recht de vergoeding in te houden als onze klant doorgeeft dat jij niet aan de doorgegeven informatie voldoet die jij eerder via de vragenlijst en telefoon hebt doorgegeven of wanneer je niet hebt deelgenomen volgens afspraak.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen. Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn mogelijk.

Je kunt altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Bij je (eerste) bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid cookies te accepteren of te weigeren. Die keuze kun je later wanneer je wil weer aanpassen.

Als je geen cookies wil toestaan, pas dan je browserinstellingen aan. Je kunt ook cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Echter: als je geen gebruik wilt maken van cookies kan het zijn dat de website niet goed functioneert en je je niet kunt inschrijven of niet kunt inloggen. Ook kan het zijn dat je problemen ondervindt bij het invullen van online vragenlijsten. Hoe je je instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Kijk daarvoor in de helpfunctie van je browser.

Beveiliging, bewaartermijnen en delen van je persoonsgegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als je als respondent deelneemt aan een marktonderzoek kunnen je gegevens met onze opdrachtgevers worden gedeeld. Wij delen alleen gegevens die relevant zijn voor deelname aan het marktonderzoek waar jij voor bent uitgenodigd en/of waar je aan deelneemt. 

Voor zover wij voor de in dit privacystatement vermelde doeleinden gebruik maken van de diensten van derden en deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je persoonsgegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor de hier omschreven doeleinden worden verwerkt.

Inzage, correctie en verwijdering

Inview Veldwerk benadert jou uitsluitend voor deelname aan onze marktonderzoeken. Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Wijziging en versie

Wij kunnen dit Privacystatement wijzigen of aanpassen. We raden je daarom aan regelmatig op wijzigingen na te lezen. Dit Privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Contact met ons opnemen?

Je kunt als volgt contact opnemen met Inview Veldwerk:

 • Per e-mail via supervisor@inviewveldwerk.nl         
 • Per telefoon op +31 (0)33 46 211 50
 • Per post naar Inview Veldwerk hoofdkantoor, Afdeling Veldwerk, Stadsring 140, 3811 HS, Amersfoort.

>>Privacystatement & Deelnemersvoorwaarden

Wij helpen u graag verder

neem contact op